2021-22நேரடி இரண்டாம் ஆண்டு டிப்ளோமா சேர்க்கை(Direct Second Year Diploma Admission) 20-07-2021 முதல் இணையவழி பதிவு நடைபெறுகிறத