ஜூன் 2021 நடைபெறும் வாரிய தேர்வு கட்டணம் தொடர்ப்பாக சுற்றைக்கை